Gwasanaeth Iechyd

A oes angen dosbarthwr dŵr arnoch mewn ysbyty, swyddfa meddyg, clinig iechyd? Mae'r cwmni Water Point yn cynnig peiriannau dŵr potel, yfwyr, ffynhonnell arweinwyr y byd yn y diwydiant, a ni yw'r dosbarthwr unigryw yng Ngwlad Pwyl.

Mae ysbytai, clinigau meddygol a sanatoriwm yn lleoedd lle mae pobl sydd angen gofal a gofal eithriadol am eu hiechyd yn aros. Weithiau mae'r amser aros am y driniaeth yn hirach. Mae yna achosion hefyd pan fydd yn rhaid i gleifion aros mewn cyfleuster gofal iechyd penodol am ddyddiau hir, wythnosau a misoedd hyd yn oed.

Mae'n digwydd yn aml bod bwyd a diodydd ychwanegol yn cael eu darparu i gleifion neu garcharorion gan y teulu agos neu hyd yn oed ffrindiau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ddigon. Mae angen mynediad cyson arnoch hefyd i fwyd ffres, blasus ac iach dwr, ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy'n ymweld ag ysbyty neu ganolfan iechyd, yn ogystal ag i bob ymwelydd a gweithiwr.

Rydym yn cynnig yn arbennig ar gyfer y bobl hyn peiriannau dŵr yfed wedi'i fwriadu ar gyfer ysbytai a chyfleusterau gofal iechyd lle mae'n rhaid i ddŵr fodloni safonau llym iawn. Mae peiriannau dŵr ar gyfer ysbytai yn ddatrysiad dibynadwy sy'n gallu rhoi blas gwych i gleifion, ymwelwyr a staff o'r dŵr yfed o'r ansawdd uchaf.

Diolch i atebion proffesiynol, gall peiriannau dŵr yfed sicrhau hylendid a diogelwch defnydd.

Bydd dŵr iach, am ddim yn cynyddu ansawdd gwasanaethau meddygol, ac mae cost gweithredu dyfais o'r fath yn fach iawn.

Mae peiriannau dŵr yfed, ffynhonnau a ffynhonnau yn darparu dŵr glân a ffres sy'n cwrdd â gofynion glanweithiol ac epidemiolegol llym.

Yn ogystal, mae'r dyfeisiau hyn yn gain a modern, ac mae'r defnydd ohonynt yn hawdd, hyd yn oed i blant a'r henoed.

Gellir gosod peiriannau dŵr yfed mewn coridorau, ystafelloedd aros ac ardaloedd cyffredin. Fe'u dyluniwyd er mwyn sicrhau cysur defnydd ac ar yr un pryd nid ydynt yn peri perygl microbiolegol. Gellir eu defnyddio hefyd mewn swyddfeydd a swyddfeydd.

Dosbarthwr dŵr ardal

Mae dŵr yfed glân a blasus yn warant o'n hiechyd ac yn enwedig dylai pobl sâl neu wan, yn ogystal â staff a phobl sy'n ymwneud â gofalu am bobl sâl gael mynediad hawdd ato.

Gwneir peiriannau dŵr yfed o'r deunyddiau o'r ansawdd uchaf, sy'n sicrhau cyflwr technegol rhagorol ac ymddangosiad y ddyfais am amser hir. Mae dyluniad modern yn ffitio i unrhyw le cyhoeddus a hefyd mewn ysbytai, canolfannau iechyd a sanatoriwm bydd nid yn unig yn ddatrysiad ymarferol, ond hefyd yn addurniad o le penodol.

Mae'r peiriannau dosbarthu yn defnyddio system ddatblygedig i amddiffyn rhag gollyngiadau dŵr heb eu rheoli a mesurau diogelu priodol.

VRC8S2JO

Mae peiriannau dŵr yfed a sefydlir mewn ysbytai yn arbed amser a lle, ac maent hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Mae'r dyfeisiau modern hyn yn darparu dŵr clir crisial o amgylch y cloc i bawb sy'n aros yn yr ysbyty, clinig neu sanatoriwm.

Mae hefyd yn ddatrysiad pro-ecolegol ac economaidd, oherwydd nid oes raid i chi boeni am gludo llawer iawn o boteli dŵr, eu storio ac yna ailgylchu gwastraff.