Dom

Oes angen peiriant dŵr arnoch chi gartref? Mae'r cwmni Water Point yn cynnig peiriannau dŵr potel, yfwyr, ffynhonnell arweinwyr y byd yn y diwydiant, a ni yw'r dosbarthwr unigryw yng Ngwlad Pwyl.

Dom yw'r man lle rydyn ni'n treulio'r rhan fwyaf o'n hamser. Rydyn ni eisiau teimlo'n dda ac yn ddiogel yma. Yma yr ydym yn paratoi prydau bwyd, yn gorffwys ac yn aml yn gweithio hefyd. Bob dydd gartref, rydyn ni'n yfed llawer o wydrau o ddŵr gyda'n teulu a'n ffrindiau. Felly rydyn ni'n disgwyl dŵrroeddem yn ei ddefnyddio yn lân ac yn iach ac roedd ganddo flas unigryw. Byddwn yn sicrhau cysur a hwylustod cael dŵr o'r fath dosbarthwr dŵr yfed gartref.

Bydd mynediad cyson i ddŵr croyw o’r dosbarthwr, yn rhydd o halogiad microbiolegol a chemegol, yn caniatáu inni gadw’n iach am amser hir ac hefyd ofalu am ein hamgylchedd trwy leihau faint o wastraff, h.y. poteli dŵr a ddefnyddir ac a daflwyd.

Y dyddiau hyn mae dosbarthwr dŵr yfed swyddogaethol a modern yn anhepgor ar aelwyd ac mae'n gwneud bywyd yn haws mewn gwirionedd, oherwydd nid oes gwir angen prynu dŵr potel ac yna gwastraffu ynni wrth eu gwaredu. Mae lleihau faint o wastraff a gynhyrchir yn ein cartref hefyd yn elfen bwysig o ofalu am yr amgylchedd naturiol.

peiriannau dŵr cartref

Mae yfed dŵr ffres a glân yn rheolaidd yn gwella ein hiechyd ac yn datblygu arferion bwyta iawn yn aelodau ieuengaf y teulu.

Diolch i'r dosbarthwr dŵr yfed, gallwch baratoi nid yn unig dŵr blasus, ond hefyd lemonêd adfywiol neu ddŵr pefriog, a bydd dyluniad modern y ddyfais yn pwysleisio ymddangosiad unrhyw ystafell.

 

Mae hydradiad y corff yn gwella ymwrthedd y corff i afiechydon, gan gynnwys afiechydon firaol, oherwydd mae pilenni mwcaidd sydd wedi'u gwlychu'n iawn yn y llygaid, y trwyn a'r geg yn rhwystr effeithiol i ficro-organebau pathogenig ymosod arnom. Mae yfed dŵr iach a glân hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar ymddangosiad ein croen ac yn gohirio'r broses heneiddio yn ogystal ag ymddangosiad crychau. Mae hydradiad priodol y corff yn effeithio ar hydwythedd croen priodol, sy'n amddiffyn ein corff yn naturiol.

Y dŵr yn ein corff yw:

-solvent ar gyfer maetholion a gyflenwir i'n corff ynghyd â bwyd

- elfen sy'n rhan o'n meinweoedd

-regulator gweithrediad priodol organau, gan gynnwys yr ymennydd

- rheolydd tymheredd y corff

Gyda hyn mewn golwg, cofiwch yfed tua 2 litr o ddŵr y dydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl sy'n cymryd meddyginiaeth ac yn dioddef o gyflyrau meddygol amrywiol.

peiriannau dŵr

Fodd bynnag, mae galw dŵr babanod a phlant ifanc hyd yn oed yn fwy. Dylai plant yfed dŵr pur, mwynol isel heb siwgr, cyflasynnau a llifynnau.

Dyma'r rhesymau pam y dylech ystyried prynu dosbarthwr dŵr yfed ar gyfer eich cartref neu'ch fflat, gan ei fod yn gwarantu mynediad cyson i ddŵr glân ac iach o'r fath. Bydd yn elfen hynod ymarferol o offer cegin.

Mae peiriannau dŵr yfed yn caniatáu ar gyfer paratoi prydau a diodydd yn iach i'r teulu cyfan. Gall pawb ddefnyddio'r dyfeisiau hyn yn hawdd ac yn ddymunol, hyd yn oed yr aelod ieuengaf o'r teulu, oherwydd eu bod yn cael eu nodweddu gan ymarferoldeb a chadernid.