குறிச்சொல்: நீர் அழுத்தம் குறைப்பான் செயல்படும் கொள்கை

ஏப்ரல் 29 ஏப்ரல்

நீர் அழுத்தம் குறைப்பான்

நீர் அழுத்த குறைப்பான், வடிகட்டி மற்றும் அழுத்தம் அளவோடு கட்டுப்பாடு. நீர் அமைப்பில் ஏற்படும் நீர் அழுத்த மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் மற்றவற்றுடன் ...